Rekrutacja do służby w BSW SG

Rekrutacja do służby

Od dnia 1 stycznia 2022 roku kandydaci chcący ubiegać się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej mają możliwość zalogować się do modułu  "Nabór do służby w SG", w celu ustalenia terminu złożenia dokumentów oraz bieżącego śledzenia toku  postępowania kwalifikacyjnego. Poniżej link do modułu, który jest aktywny od 1 stycznia 2022 roku.
 
https://strazgraniczna.pl/pra/aplikuj-do-sluzby-w-sg/3,Nabor-do-sluzby.html

W celu ochrony zdrowia i życia kandydatów, jak również osób uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym prosimy:

 • zgłaszać się punktualnie na terenie biura przepustek Komendy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu daty i godziny złożenia kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów, aby uniknąć gromadzenia się większej liczby osób w jednym miejscu,
 • posiadać własne środki ochrony osobistej tj.: maseczkę ochronną i rękawiczki,
 • posiadać własny długopis,
 • pamiętać o założeniu maseczki (zakrywającej usta i nos), dezynfekcji rąk (pojemnik z płynem dezynfekującym znajduje się po prawej stronie przy bramkach wejściowych na terenie biura przepustek),
 • stosować się do obowiązujących w BSWSG procedur, w ramach których kandydat m.in. w dniu badania psychofizjologicznego zostanie poddany pomiarowi temperatury ciała oraz poproszony o wypełnienie ankiety o jego stanie zdrowia.


Jednocześnie informujemy, że obsługiwani będą tylko kandydaci bez widocznych objawów towarzyszących koronawirusowi oraz osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni nie miały kontaktu z osobami zakażonymi.
W przypadku wystąpienia podejrzanych objawów lub innych okoliczności uniemożliwiających stawiennictwo należy niezwłocznie poinformować komórkę kadrową celem przełożenia terminu spotkania

OGŁOSZENIE
o istniejących potrzebach w zakresie przyjęć do służby w Straży Granicznej


Działając na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. z 2006 r. poz. 175 z późn. zm.), informuję, że w związku z istniejącymi potrzebami w zakresie przyjęć do służby, Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w dniach 01-04 marca 2022 roku ogłasza nabór dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej. Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej otrzymało przydzielony przez Komendanta Głównego Straży Granicznej limit przyjęć do służby przygotowawczej w miesiącu październiku 2022 r. w ilości do 3 osób:

1. Określone w ustawie z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486, ze zm.) zwanej dalej ,,ustawą” wymagania stawiane kandydatom.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie;
 • o nieposzlakowanej opinii;
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystająca w pełni z praw publicznych;
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych
 •  szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Preferencje:

 • wykształcenie prawnicze;
 • doświadczenie w pionie operacyjno – śledczym;
 • kwalifikacje oficerskie.

2. Przebieg postepowania kwalifikacyjnego i wymagane dokumenty.

    Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej przeprowadzone jest zgodnie z przepisami wyżej cytowanego rozporządzenia.

Postępowanie jest dwuetapowe:

Pierwszy etap postępowania rozpoczyna się od przyjęcia pisemnego podania kandydata o przyjęcie do służby w Straży Granicznej wraz z:
1. wypełnionym kwestionariuszem osobowym (Kwestionariusz należy wydrukować dwustronnie i wypełnić zgodnie z uwagami zamieszczonymi na jego pierwszej stronie, pismem odręcznym drukowanym;
2. dwiema aktualnymi fotografiami kolorowymi w formacie wymaganym do dowodu osobistego;
3. kserokopią (oryginały do wglądu):
a) dowodu osobistego,
b) książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową, a w przypadku żołnierzy zawodowych - legitymacji służbowej żołnierza zawodowego i aktualnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
c) świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
d) zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wydanego nie wcześniej niż przed sześcioma miesiącami od dnia złożenia podania o przyjęcie do służby – w przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych,
e) dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,
f) odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata,
g) odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile dotyczy to kandydata,
h) paszportu, o ile kandydat go posiada.

Kandydat może także przedłożyć dokumenty potwierdzające jego dodatkowe umiejętności, osiągnięcia zawodowe lub naukowe oraz opinie polecające.

Pierwszy etap postępowania składa się z:

1) przeglądu i sprawdzenia kompletności dokumentów złożonych przez kandydata oraz dokonania w oparciu o nie wstępnej oceny spełniania przez kandydata wymagań określonych w ustawie;
2) wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej w szczególności na ocenę umiejętności autoprezentacji, poprawności w formułowaniu myśli, umiejętności nawiązywania kontaktu, poziomu elokwencji, a także poznania zainteresowań kandydata, zakresu kwalifikacji zawodowych i posiadanej wiedzy o Straży Granicznej oraz motywacji do podjęcia służby;
3) sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym;
4) przeprowadzenia badania psychologicznego określającego predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata;

 
Pierwszy etap postępowania kończy się oceną kandydata i wystawieniem opinii w przedmiocie jego dopuszczenia do II etapu postępowania.

Drugi etap postępowania składa się z:

1) testów pisemnych obejmujących:
a) test z wiedzy ogólnej;
b) test ze znajomości języka obcego;
2) testu sprawności fizycznej;
3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Warunkiem uznania kandydata za spełniającego określone w ustawie warunki do pełnienia służby w Straży Granicznej oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:

1) otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania;
2) osiągnięcie minimum 12 punktów w drugim etapie postępowania;
3) uzyskanie pozytywnej oceny wyników przeprowadzonego badania psychofizjologicznego;
4) uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez komisję, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy;
5) ustalenie, że kandydat daję rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych;

3. Miejsce uzyskania szczegółowych informacji dotyczących postepowania oraz niezbędnych ankiet lub kwestionariuszy:

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej oraz kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Straży Granicznej, znajdują się na stronie internetowej www.strazgraniczna.pl lub http://bip.bsw.strazgraniczna.pl w zakładce ,,Rekrutacja do służby w BSWSG”. Informacje można uzyskać również pod nr telefonu 22-513-53-12 lub 22-500-40-91 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:15 do 16:15.

Osoby zainteresowane proszone są o zarejestrowanie się, aby aplikować https://strazgraniczna.pl/pra/aplikuj-do-sluzby-w-sg/3,Nabor-do-sluzby.html lub kontakt telefoniczny pod nr telefonu 022-513-53-12 w dniach oraz w określonych godzinach: 01-04 marca 2022 r.  w godz. 11.00 – 12.00 w celu umówienia terminu złożenia pisemnego podania o przyjęcie do służby wraz z wymaganymi dokumentami.
Podanie o przyjęcie do służby należy złożyć osobiście  w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23 w Warszawie. 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 10.02.2022
Data modyfikacji 10.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Miklaszewska-Gozdecka
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Miklaszewska-Gozdecka
do góry