Dostęp do informacji publicznej - BIP - Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej został określony w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej należy zwrócić się z wnioskiem o jej udostępnienie. Przedmiotowy wniosek, który nie wymaga uzasadnienia, należy przesłać na poniższy adres listem tradycyjnym lub w formie elektronicznej (w załączeniu):


Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

ul. Komitetu Obrony Robotników 23, 02-148 Warszawa

Adres e-mail: bsw.sg@strazgraniczna.pl


Zainteresowany ma prawo do uzyskania każdej informacji o sprawach publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie. Zainteresowanemu przysługuje także prawo do uzyskania informacji przetworzonej, która to stanowi szczególną kategorię informacji udostępnianych na wniosek. Informacja ta przygotowywana jest w postaci zagregowanej, syntetycznej lub analitycznej poprzez techniczne przekształcenie informacji, obejmujące zmianę formy, a nie treści, np. przeniesienie na inny nośnik, kopiowanie i skanowanie dokumentów, sporządzanie zestawień, spisanie przebiegu posiedzenia zarejestrowanego magnetofonem lub innymi środkami technicznym. Informacja taka udostępniana jest w takim zakresie w jakim jest to istotne dla interesu publicznego, czyli dla ogółu obywateli. Wnioskodawca winien uzasadnić „szczególną istotność dla interesu publicznego”. Brak tej „szczególnej istotności” (brak uzasadnienia) stanowić może podstawę odmowy udostępnienia informacji.

Tryb i sposób udostępnienia informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2 cytowanej ustawy. Jeżeli termin ten nie może być zachowany, podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Wnioskującemu, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej przysługuje odwołanie do Komendanta Głównego Straży Granicznej. 

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na ochronę danych osobowych.

Udostępnienie informacji w BIP wyłącza możliwość udostępnienia przez Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej informacji publicznej na wniosek w zakresie, w jakim ta informacja została udostępniona w BIP. Straż Graniczna nie udostępnia informacji powszechnie dostępnych oraz informacji publicznych udostępnianych na zasadach i w trybie określonym w innych ustawach.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 24.04.2018
Data modyfikacji 24.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Miklaszewska-Gozdecka
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Miklaszewska-Gozdecka
do góry